Πολιτική ποιότητας


"H διαρκής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, η συνέπεια στους πελάτες μας, η διατήρηση και ανάπτυξη του μεριδίου της αγοράς μας μέσα από τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας, την τήρηση των υποσχέσεών μας, την ορθολογική οργάνωση των εγκαταστάσεών μας και την τήρηση της φιλοσοφίας της εταιρείας μας".

Για την επίτευξη αυτής της πολιτικής όλα τα αναγκαία μέτρα και οι ρυθμίσεις για τη διαχείριση της ποιότητας έχουν πιστοποιηθεί από την TUVRHEINLANDGROUP και αποτελούν την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

Η εταιρία πληρεί όλο το κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο που είναι σχετικό με το αντικείμενο της.

Η εκπλήρωση των αρχών της εταιρίας επιτυγχάνεται αφενός με τον συστηματικό σχεδιασμό, έλεγχο και επιτήρηση των διαδικασιών και αφετέρου με την συνεχή βελτίωση όλων των δραστηριοτήτων.
 
Για τον σκοπό αυτό προωθούμε και υποστηρίζουμε την ομαδική εργασία και την συμμετοχή των εργαζόμενων στην διαμόρφωση των διαδικασιών.

Θέτουμε στόχους σε όλα τα διοικητικά επίπεδα και μέσω της συνεχούς παρακολούθησης και αναπροσαρμογής αυτών επιτυγχάνουμε την ενεργό συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων στην τελική διαμόρφωση της λειτουργίας της εταιρείας.

Για το λόγο αυτό ισχύει η δέσμευση, ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις υπευθυνότητές τους, ενημερώνονται σχετικά με το ΣΔΠ, ενώ εργάζονται και ενεργούν με αποδεικτικά στοιχεία σύμφωνα με τους προκαθορισμένους στόχους. Διεργασίες, ροές και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.
Δημήτρης Γεωργιάδης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 03/05/2010